Отказ от отговорност

Цялото съдържание / материали на или свързани с уебсайта на COVID Support VT е само за информационни цели.

Съдържанието / материалите или свързани с този уебсайт не са съвети за физическо или психично здраве и не трябва да се разчита на тях без консултация с медицински / психично здравен специалист. Нито едно от съдържанието / материала на уебсайта или свързано с него не замества професионални съвети, диагностика или лечение. Съдържанието / материалите или свързани с уебсайта не се доставят с гаранция или гаранция от какъвто и да е вид. Предоставя се на базата на такава, каквато е. COVID Support VT, нито която и да е организация, свързана с COVID Support VT, включително потребители или трети страни, не гарантира, че информацията на сайта е точна, надеждна или пълна, нито гарантира, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време или че дефектите ще бъдат коригирани. Поддръжката на COVID VT не гарантира, че материалът / съдържанието на уебсайта или свързаният с него уебсайт не съдържа вируси. Моля, не забравяйте да потърсите съвет от медицински специалист, ако имате някакви притеснения или въпроси, свързани с вашето психическо и физическо благосъстояние. 

Ако вие или някой, за когото се грижите, изпитвате спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на 911. Ако вие или някой, за когото се грижите, имате мисли за самоубийство, обадете се на National Life Prevention Lifeline на 1-800-273-TALK (8255) 24 часа на ден 7 дни в седмицата за подкрепа. Ако живеете извън Съединените щати, свържете се с вашия местен номер за спешна помощ.

Отказ от одобрение: Всяко позоваване на уебсайта на COVID Support VT на всяко лице, организация, дейност, продукт или свързана услуга, или каквато и да е връзка към друг уебсайт, лице или организация, не представлява или предполага одобрение, препоръка или фаворизиране на COVID Support VT, Vermont Care Partners, щата Върмонт или всяко образувание, свързано с COVID Support VT, или някое от горепосочените служители или изпълнители, действащи от тяхно име.

Споделя това