I را فشار دهیدسوء استفاده

برای تماس با تماس با ما در مورد COVID پشتیبانی مطبوعاتی ، جس کاور ، لطفا با فرم پرس و جو فرم زیر را پر کنید.

  • این درست است برای مقاصد اعتبار و باید بدون تغییر باقی مانده است.

خبرنامه پشتیبانی VV COVID را دریافت کنید

پشتیبانی از ورمونترها برای زندگی سالم و رضایت بخش جامعه به جامعه.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

دفتر: 802.828.7368

خبرنامه پشتیبانی VV COVID را دریافت کنید

ما که هستیم

COVID Support VT به افراد کمک می کند تا از طریق آموزش ، حمایت عاطفی و ارتباط با خدمات جامعه که موجب ارتقا ، توانمند سازی و بهبود می شوند ، با این بیماری همه گیر کنار بیایند.

پشتیبانی از ورمونترها برای زندگی سالم و رضایت بخش جامعه به جامعه.

EMAIL: Info@COVIDSupportVT.org

دفتر: 802.828.7368

این را به اشتراک بگذارید