პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

COVID Support VT ვებსაიტზე განთავსებული ან მასთან დაკავშირებული მთელი შინაარსი / მასალა მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის არის.

ამ ვებსაიტზე განთავსებული შინაარსი / მასალა, ან მასთან ასოცირდება, არ წარმოადგენს ფიზიკურ ან ფსიქიატრიულ რჩევას და არ უნდა იქნეს გამოყენებული მათზე სამედიცინო / ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალთან კონსულტაციის გარეშე. ვებსაიტზე არსებული არცერთი შინაარსი / მასალა ან მასთან დაკავშირებული არ არის პროფესიონალური რჩევის, დიაგნოზის ან მკურნალობის შემცვლელი. შინაარსი / მასალა ვებგვერდზე, ან მასთან დაკავშირებული, არ შეიცავს რაიმე სახის გარანტიას ან გარანტიას. ის მოცემულია როგორც არის. COVID Support VT, ან COVID Support VT– სთან ასოცირებული ნებისმიერი ორგანიზაცია, მომხმარებლების ან მესამე პირების ჩათვლით, არ იძლევა გარანტიას, რომ ინფორმაცია საიტზე არის ზუსტი, სანდო ან სრულყოფილი, ასევე არ იძლევა საიტის ხელმისაწვდომობას კონკრეტულ დროს ან რომ ხარვეზები გამოსწორდება. COVID Support VT არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებგვერდზე განთავსებული მასალა / შინაარსი არ შეიცავს ვირუსებს. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ სამედიცინო დახმარების სპეციალისტს მიმართეთ თქვენს ფსიქიკურ და ფიზიკურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული შეშფოთების ან კითხვების შესახებ. 

თუ თქვენ ან ის, ვისზეც ზრუნავთ, გაქვთ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, დაუყოვნებლივ დარეკეთ 911-ზე. თუ თქვენ ან ის, ვისზეც ზრუნავთ, სუიციდური აზრები გაქვთ, დარეკეთ სუიციდის პრევენციის ეროვნული Lifeline ნომერზე 1-800-273-TALK (8255) 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე დახმარების მისაღებად. თუ თქვენ ცხოვრობთ შეერთებული შტატების გარეთ, დაუკავშირდით გადაუდებელი დახმარების სამსახურის ადგილობრივ ნომერს.

მოწონების უარყოფა: COVID Support VT ვებსაიტზე ნებისმიერი მითითება ნებისმიერი პირის, ორგანიზაციის, საქმიანობის, პროდუქტის ან მასთან დაკავშირებული სერვისისთვის, ან სხვა ვებსაიტის, პირის ან ორგანიზაციის ნებისმიერი ბმული არ წარმოადგენს ან გულისხმობს მოწონების, რეკომენდაციის ან სასარგებლოდ გამოყენებას. COVID Support VT, Vermont Care Partners, ვერმონტის შტატი, ან COVID Support VT– სთან დაკავშირებული ნებისმიერი სუბიექტი ან მათი სახელით მოქმედი ზემოხსენებული პირების რომელიმე თანამშრომელი ან კონტრაქტორი.

გაუზიარე ეს